KJ 94: Hai Kota Mungil Betlehem

Lukas 1:26-38

loader
loader
loader